Πρόγραμμα Για Την Απόκτηση Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητο καθώς σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α’8), μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Το Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής «ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ» είναι πιστοποιημένο από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ως Φορέας Κατάρτισης και Εξεταστικό Κέντρο.

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την ένταξή σας στη διαδικασία κτήσης του Πιστοποιητικού!