Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

SECURITY: Εξειδικευμένα σεμινάρια υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας (Security) που οδηγούν στην πιστοποίηση και απόκτηση άδειας προσωπικού ασφαλείας.

To «ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ», πιστοποιημένη δομή από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε προσωπικό ασφαλείας, οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα (Σεμινάρια Security) στην Πάτρα, με βάση της εξής προδιαγραφές:

  • Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 105 ώρες και καλύπτει πλήρως όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Το ωράριο παρακολούθησης είναι ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των καταρτιζομένων.
    Οι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την κατάρτιση των ατόμων που επιθυμούν την απόκτηση της άδειας εργασίας security, είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π – πρώην ΕΚΕΠΙΣ) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α, και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στα αντικείμενα που αναλαμβάνουν.
  • Τα τμήματα έχουν συνεχείς ενάρξεις, είναι καθημερινά και προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών που αντικατοπτρίζεται και απο τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις του ΚΕΜΕΑ.