ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

Με το πρόγραμμα αυτό εκπαιδεύεστε για την διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και υποβολή προσφορών με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ήτοι:

 • Διερεύνηση και εξεύρεση των δημοσιευμένων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών όλων των φορέων
 • Διαδικασία Εγγραφής στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Δήλωση Συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
 • Διενέργεια και Σχεδιασμός προσφοράς του Διαγωνισμού

Αναλυτικά:

 • Έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών της προκήρυξης του διαγωνισμού.
 • Ηλεκτρονική Επισύναψη όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 • Καταχώρηση απαντήσεων απαίτησης στα αντίστοιχα πεδία του πληροφοριακού συστήματος και συμπλήρωση των αναγκαίων παραπομπών (φύλλα συμμόρφωσης).
 • Δημιουργία εκτυπώσεων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 • Οριστική υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά.
 • Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (Αναθέτουσα Αρχή) για τυχόν διευκρινίσεις ή προβλήματα επί της διαδικασίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 • Οριστική υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά.
 • Καταχώρηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αναλαμβάνουμε πλήρως και υπεύθυνα την υποστήριξη επιχειρήσεων (οικονομικών φορέων), για την συμμετοχή τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Η διαδικασία υποβολής προσφοράς λαμβάνει χώρα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας αφορούν στην ολοκληρωμένη καταχώρηση όσων απαιτούνται, ώστε να συμμετάσχει μια επιχείρηση σε ένα διαγωνισμό δημοσίου, μέχρι την κατακύρωσή του (υπογραφή Σύμβασης).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610336609 & 6973426558 , εκδήλωση ενδιαφέροντος στη Φόρμα Επικοινωνίας για να σας καλέσουμε.