Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ)

Το Κε.Δι.Β.Μ.1 ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ υλοποιεί σεμινάρια Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων, μη τυπικής εκπαίδευσης, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για Πιστοποίηση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, κ.λπ.).

Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για

  • Αναβάθμιση των ικανοτήτων διδασκαλίας στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων.
  • Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

  • Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ όλων των γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι ΔΕ διαθέτουν διδακτική εμπειρία 150 ωρών σε ενήλικες.
  • Πιστοποιημένοι και ενταγμένοι στο μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτές ενηλίκων.
  • Στελέχη δομών Δια Βίου Μάθησης ( ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.α.).