Νέα

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO)

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ τον Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/EC που ίσχυε μέχρι σήμερα και έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΥΠΔ (Data Protection Officer-DPO) είναι ο επαγγελματίας με εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και αντικείμενο του είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται με την παρακολούθηση συμμόρφωσης της επεξεργασίας με την αντίστοιχη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στην Ελλάδα, η έννοια του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων εισήχθη μόλις πρόσφατα μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) της 2016/679.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 40 ώρες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: επαγγελματίες με εμπειρία σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και νομικά θέματα προστασίας δεδομένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε επιχειρήσεις επεξεργασίας δεδομένων, και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση πάνω στα θέματα προστασίας δεδομένων φυσικών προσώπων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:     

 • Γνωρίζει τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρακτικές προστασίας δεδομένων
 • Κατανοεί σε βάθος το GDPR
 • Κατανοεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας του οργανισμού
 • Κατανοεί τεχνολογίες IT και μεθόδους ασφάλειας της πληροφορίας
 • Γνωρίζει τον τομέα επιχείρησης, τις λειτουργίες, τους διοικητικούς κανόνες και διαδικασίες του οργανισμού
 • Διακατέχεται από ακεραιότητα και υψηλό επαγγελματικό ήθος για την προώθηση της κουλτούρας της προστασίας δεδομένων μέσα στον οργανισμό
 • Τηρεί το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ακόλουθους τομείς απασχόλησης:

 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα σεξουαλικής ζωής ή γενετήσιου προσανατολισμού)
 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που επεξεργάζονται δεδομένα ευρωπαίων πολιτών με εγκαταστάσεις εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που παρακολουθούν σε τακτική και συστηματική βάση φυσικά πρόσωπα σε μεγάλη κλίμακα.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Certified Data Protection Officer


Το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης προσόντων ανθρωπίνου δυναμικού ACTA – Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών INTERACTIVE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *