Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων

Το Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ μέσω ενός οργανωμένου συστήματος & δικτύου, παρέχει Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προώθησης στην Αγορά Εργασίας ˙ με τοποθέτηση καταρτιζόμενων ανέργων σε Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κλάδων της αγοράς .