Προγράμματα κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου κλάδου δραστηριότητας και αριθμό εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούνται να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
Το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών ασφαλείας.

Μετά το τέλος της κατάρτισης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσημη βεβαίωση παρακολούησης η οποία είναι πλέον απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και προσκομίζεται στην επιθεώρηση εργασίας.