Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

Το Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ υιοθετώντας πλήρως τον ορισμό της έννοιας επαγγελματικής κατάρτισης , σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων & δεξιοτήτων προκειμένου οι άνεργοι να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας

“Ως κατάρτιση προσδιορίζεται εκείνο το μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευομένου και το οποίο αποτελεί αντικείμενο επαγγελματικής επιμόρφωσης. Αντίστοιχα, ως Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, ορίζεται η εκπαίδευση που αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ατόμου”

Επιταγή Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας Ανέργων Αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ

Επιταγή Εισόδου για νέους Ηλικίας από 18 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας

Επιταγή Εισόδου για νέους Ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων ΕΚΟ
Το Κέντρο κατάρτισης και συμβουλευτικής, ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ, στο πλαίσιο του έργου “Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων” του Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα για ανέργους συγχρηματοδοτούμενα απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο.(Παρεμβάσεις υπερ ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων ΕΚΟ).

 

Το Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ μέσω ενός οργανωμένου συστήματος & δικτύου, παρέχει Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Προώθησης στην Αγορά Εργασίας ˙ με τοποθέτηση καταρτιζόμενων ανέργων σε Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όλων σχεδόν των κλάδων της αγοράς .