Προγράμματα Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ)

Σε συνεργασία με την Unlimited Trust Ε.Π.Ε, μέλος του Ομίλου ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ, η οποία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων & ένα άριστο οργανωμένο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, αναλαμβάνουμε την υποβολή, υλοποίηση, διαχείριση για κάθε προκηρυσσόμενο πρόγραμμα για την ένταξη της επιχείρησης σας σε προγράμματα επιδοτήσεων.

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΚΟΠΟΣ:
Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 100%.
Με σκοπό τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης από πτυχιούχους σε συναφές αντικείμενο με τις σπουδές τους.
________________________________________
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Από 5.000€ έως 25.000€ (για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση), έως 40.000€ (για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων), έως 50.000€ (για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων)

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995).

Κατηγορία Δικαιούχων Α:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία µε ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β:
Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή µε την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
o Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες).
o Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης).
o Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
o Προμήθεια αναλωσίμων.
o Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων).
o Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€
o Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
o Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
• 3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής:
Α’ περίοδος υποβολής: από 05/07/2017 έως 09/08/2017
Β’ περίοδος υποβολής: από 06/09/2017 έως 11/10/2017
Γ’ περίοδος υποβολής: από 08/11/2017 έως 13/12/2017

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας, ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, στα τηλέφωνα: 2610336609 και 6973426558 η οποία αναλαμβάνει υπεύθυνα τον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υποβολή της πρότασης σας (πλήρης φάκελος).