Σεμινάρια – Πιστοποιήσεις

Το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ και ΥΠΕΚΑ σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, πανελλαδικά.

Tα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών απευθύνονται σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι σχεδιασμένα με στόχο την πληρότητα, τη ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την προετοιμασία πιστοποίησης τους από τον αρμόδιο φορέα (ΤΕΕ).


Προγράμματα

Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων

Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων

Eυρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Προγράμματα Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ)


Σεμινάρια-Πιστοποιήσεις

BARISTA
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Διαχειριση Ποιοτητας

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση ενισχύει την ικανότητά της να παρέχει προϊόν / υπηρεσία που  ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της και το οποίο να συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008 στην καθημερινή πρακτική λειτουργία μιας

επιχείρησης στοχεύει:

 • Στην παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το προϊόν/υπηρεσία που του παρασχέθηκε είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές που ζητήθηκε.
 • Στην παράδοση προϊόντων στον πελάτη τα οποία συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πελάτη και επιχείρησης.
 • Στην εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό την ικανοποίηση όχι μόνο των τωρινών αλλά και μελλοντικών απαιτήσεων των πελατών της.

Τα κύρια οφέλη της εφαρμογής του διεθνούς αυτού προτύπου είναι:

 • Στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
 • Καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο
 • Διαφάνεια στην εφαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης
 • Αξιοπιστία έναντι των πελατών και των προμηθευτών
 • Συνεχής βελτίωση
[/vc_column]

Ασφαλεια Τροφιμων – HACCP

[/vc_row]

Το Σεπτέμβριο του 2005 εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το πρώτο διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005, το οποίο και δίνει όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Food safety management systems). Το πρότυπο αυτό αντικατέστησε το παλαιότερο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 που αφορά ένα σύστημα HACCP.

Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου μπορεί να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την αλυσίδα τροφίμων (παραγωγή, μεταποίηση, εμπόριο και διανομή τροφίμων, παραγωγή ζωοτροφών, λιανική πώληση, μαζική εστίαση, καθώς επίσης και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ή προμηθεύουν με εξοπλισμό, υλικά συσκευασίας, υλικά καθαρισμού και απολύμανσης, πρόσθετα, κλπ.)

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατα ISO 22000:2005 για μια επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

 • Ξεκάθαροι δίαυλοι επικοινωνίας σε όλη το μήκος της τροφικής αλυσίδας.
 • Ιχνηλασιμότητα: Αναγνώριση της επίδρασης στην ασφάλεια των τροφίμων στην τροφική αλυσίδα.
 • Έλεγχος / μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Καταδεικνύει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων.
 • Μείωση των εξόδων μέσω ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης.
 • Ομαλή μετάβαση από την πιστοποίηση με βάση άλλα πρότυπα.
 • Βελτίωση εσωτερικών διεργασιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).

Για την προετοιμασία των εκπαιδευτών στις εξετάσεις, το ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ διοργανώνει Σεμινάρια προετοιμασίας για τους εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι πρόκειται άμεσα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίες διοργανώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Συγκεκριμένα, τα Σεμινάρια απευθύνονται σε όσους έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην παρούσα φάση των εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίοι είναι όσοι:

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
 2. Έχουν διδακτική εμπειρία σε ενηλίκους τουλάχιστον 150 ωρών ή/και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή Διά Βίου Μάθηση ή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π έχει αναρτήσει την Τράπεζα Θεμάτων που περιέχει τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μελετήσουν οι υποψήφιοι και επάνω σε αυτά θα γίνουν οι εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» Γ.Π. 2082 23/10/2012ΦΕΚ2844, τ. Β’, 2012 οι προβλεπόμενες εξεταστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

 • Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της εκπαιδευτικής παρέμβασής τους με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων, τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, , τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας. Η εξεταστική δοκιμασία θα διαρκεί μία ώρα και θα περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που θα απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση θα περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι θα καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεογραφημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.

 

 • Παρουσίαση διδασκαλίας: Στόχος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης εφαρμόζοντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την κριτική σκέψη καθώς και αξιολογώντας και ανατροφοδοτώντας την εκπαιδευτική τους πρακτική. Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων. Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, θα συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου.. Μετά το τέλος της παρουσίασης της διδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη διδασκαλία του.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέσω των εισηγήσεων, των μαθημάτων και των συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη διδασκαλιών

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, βιωματικές δράσεις και παρουσίαση σε συνθήκες προσομοίωσης εξέτασης μιας διδασκαλίας.

Συστημα Διαχειριστικης Επαρκειας Τελικων Δικαιουχων ΕΣΠΑ

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα και να βελτιώνουν συνεχώς την αποδοτικότητά τους.

Πιο αναλυτικά, οι οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429-«Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα», εάν έχουν λάβει δημόσια χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ (Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2007-2013. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και η εσωτερική βελτίωση της οργάνωσης του Οργανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 μπορεί να εγκαθίσταται και να ακολουθείται από οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την διαχειριστική τους επάρκεια χωρίς να έχουν αναλάβει έργα δημόσιου χαρακτήρα.

Οι τύποι επάρκειας σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός είναι τριών κατηγοριών:

Τύπου Α.

Δημόσια τεχνικά έργα υποδομής, έργα δηλαδή με τεχνικό αντικείμενο, όπως
οικοδομικά, συγκοινωνιακά, δίκτυα κοινής ωφελείας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά / αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνικές μελέτες κ.α.

Τύπου Β.

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπως προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, προμήθεια, δημιουργία και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες συμβούλων, κ.α.

Τύπου Γ.

Συγκεκριμένες δράσεις (ειδικές) όπως εκπαίδευση, δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα κ.α. (π.χ Βοήθεια στο σπίτι).

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενος Σύστηματος Διαχειριστικής Επάρκειας κατα ΕΛΟΤ 1429, ενός Οργανισμού έχει τα εξής οφέλη:

 • Έγκαιρος Προγραμματισμός έργων και ενεργειών.
 • Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με τα εκάστοτε όρια της νομοθεσίας και τήρηση της διαφάνειας.
 • Επιμελής και συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου ή της δράσης με τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ορθή Οικονομική διαχείριση με βάση διεθνή λογιστικά πρότυπα.
 • Εσωτερικός έλεγχος και βελτίωση διαδικασιών οργανισμού.

Σεμιναρια ΕΦΕΤ – Υγιεινη και Ασφαλεια Τροφιμων για τις επιχειρησεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ   14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος
HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

6. ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αφορά κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας
τροφίμων, διάρκειας 10 ωρών.

ΛιΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡιΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚωΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜαΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
• Ψυχολογία – Συμβουλευτική
• Παιδική & Εφηβική Ψυχολογία / Σχολή Γονέων
• Προσωπική Ανάπτυξη
• Δικαστική Ψυχολογία
• Ψυχομετρικά Τεστ
• Ειδική Παιδαγωγική & Ψυχολογία
• Αθλητική Ψυχολογία
• Θεραπείες Μέσω Τέχνης
• Μαθησιακές Δυσκολίες – Ανάπτυξη

 

ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ
• Κλινική Αξιολόγηση στη Θεραπεία – Φυσικοθεραπεία
• Ηλεκτροβελονισμός
• Εναλλακτικές Θεραπείες
• Μαιευτική για Νοσηλευτές
• Marketing για Φαρμακοποιούς
• Ιστορία Μόδας, Fashion Styling
• Πατρόν Ι-ΙΙ-ΙΙΙ
• Εκμάθησης Δερματοστιξίας (Τατουάζ)
• Μόνιμο Make Up
• Ονυχοπλαστική
• Πρώτες Βοήθειες για Ενήλικα, Παιδί και Βρέφος
• Βοηθός Πλαστικού Χειρουργού

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Η Τέχνη της Προσωπικής Πώλησης
• Επικοινωνία και Γλώσσα Σώματος
• Management
• Αρχές Marketing
• Επιτυχημένες Παρουσιάσεις
• Internet Marketing / E-Mail Marketing
• Επικοινωνία και Ανθρώπινη Συμπεριφορά
• Η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης
• Social Media & Internet Marketing
• Ηγεσία & Διοίκηση – Αξιολόγηση Προσωπικού
• Διαχείριση Κρίσεων
• Αποτελεσματική Διαχείριση του Χρόνου
• Δίνοντας Αξία στο Προϊόν
• Niche Marketing: Στοχεύοντας σε Εστιασμένη Αγορά
• Αποτελεσματικό Μarketing Campaign & Social Media (Entersoft
CRM) Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Ιnternet
• Negotiation Skills
• Business English (Αγγλικά για Επιχειρηματίες & Στελέχη)

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Information Security / Πληροφορική Advanced
• Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων – Πρακτικά Βήματα για τον
κάθε Αγρότη, Παραγωγό, Επιχειρηματία
• Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
• Μηχανολογικό Σχέδιο
• Συντήρησης και Ασφάλια Λειτουργίας
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
• Πυρασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
• ISO14001:04 – Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών Σ.Δ.Π. Κατά
ISO9001 : 2008
• Δίκτυα Αποχετεύσης και Ύδρευσης
• Τεχνικός Ασφαλείας
• Διαδικτυακό Σεμινάριο Ενέργεια & Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πράσινης Ενέργειας & Επιχειρηματικότητας

 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
• Διακόσμηση & Design Βιτρίνας
• Autocad / Σχεδιαστικά Προγράμματα
• Interion Design

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
• Barista, Bartender, P.R., D.J.
• Εργαλεία Κοστολόγησης στον Κλάδο της Εστίασης
• Chef
• Pastry Chef
• Tourism Management
• Hotel Management
• Ρωσική γλώσσα για Επαγγελματίες του Τουριστικού Κλάδου
• Διακοσμητική Παρασκευασμάτων
• E-Tourism (Διαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισμό)
• Marketing Αγροτικών Προϊόντων
• Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP & ISO 22000)
• Front Desk: Υποδοχή και Εξυπηρέτηση στο Ξενοδοχείο
• Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Στελεχών Ξεν/κών & Τουρισ/κών Μονάδων
• Στρατηγικός Σχεδιασμός Εισοδήματος (Yield Management)
• Τεχνικές Πωλήσεων Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών (Hotel Sales Techniques)
• Εξυπηρέτηση Πελατών για Υπαλλήλους Εστιατορίων

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
• Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΜΒΟ)
• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
• Cash Flow Προϋπολογισμοί – Μηναία Αποτελέσματα
• Λογιστική, Τραπεζική και Διεθνή Χρηματοοικονομικά
• Ανάλυση Ισολογισμών – Βιωσιμότητα της Πορείας μιας Επιχείρησης
• Οικονομικά για Πωλητές – Συμβούλους

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – SOUND & MUSIC
• Advance Music Production
• Μεταγλώττιση
• Video Editing
• Φωτογραφία – Σκοτεινός Θάλαμος
• Φωτογραφία (Τέχνη – Τεχνική – Ψηφιακή Επεξεργασία)

 

Η/Υ & ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
• Photoshop & Graphic Design
• 3D – Animation
• Web Design / Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
• Γλώσσες Προγραμματισμού
• Oracle / Cisco / Δίκτυα
• Ρομποτική

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
• Μουσικοθεραπεία
• Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά με Μαθησιακές
Δυσκολίες
• Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
• Θεραπείες μέσω Τέχνης
• Μουσειακή Αγωγή
• Δυσαριθμησία

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
• Οικονομική Μετάφραση & Ορολογία
• Νομική Μετάφραση & Ορολογία Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Λογοτεχνική Μετάγραση
• Τεχνικές Διόρθωσης & Επιμέλειας Μεταφράσεων

 

ΜΜΕ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• Δημοσιογραφία

Βασικες Γνωσεις Πληροφορικης

Το Intermediate πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  2. Επεξεργασία Κειμένου
  3. Υπολογιστικά Φύλλα
  4. Υπηρεσίες Διαδικτύου
  5. Βάσεις Δεδομένων
  6. Παρουσιάσεις

Το επίπεδο αντικατοπτρίζει τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ικανοποιητικού χειρισμού των εφαρμογών γραφείου, ώστε να είναι παραγωγικός στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Πού απευθύνεται

– Σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών γραφείου.
– Σε εταιρίες και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν συγκεκριμένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που έχουν.
– Σε άτομα που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στο Δημόσιο Τομέα, καθώς για την απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ απαιτείται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Ανάλογα με τις ενότητες που ο υποψήφιος επιθυμεί να εξεταστεί, μπορεί να επιλέξει τον τύπο του πιστοποιητικού Intermediate που θα λάβει:

Intermediate A:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
(οι ενότητες που απαιτούνται από την πλειονότητα των προκηρύξεων για το Ελληνικό Δημόσιο).

Intermediate B:
1. Επεξεργασία Κειμένου
2. Υπολογιστικά Φύλλα
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου
4. Βάσεις Δεδομένων ή Παρουσιάσεις
(οι ενότητες που απαιτούνται από την πλειονότητα των προκηρύξεων για το Ελληνικό Δημόσιο και επιπλέον Βάσεις Δεδομένων ή Παρουσιάσεις, κατ’ επιλογή).

Intermediate C:
1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
2. Επεξεργασία Κειμένου
3. Υπολογιστικά Φύλλα
4. Υπηρεσίες Διαδικτύου
5. Βάσεις Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις
(όλες οι ενότητες).

Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για μεμονωμένες ενότητες ή για συνδυασμό ενοτήτων πέραν των Intermediate A, B ή C.