Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων ΟΑΕΔ Για Κατασκευαστικό – Τεχνικό Κλάδο – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων – Νέες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για Ανέργους απο 29 έως 64 ετών

Το Πρόγραμμα Περιλαμβάνει:

 •     Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
 •     Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 300 ωρών.
 •     Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης
 •     Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων
 •     Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 •     Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στο 25% των καταρτιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων για τους κλάδους: Κατασκευαστικός – Τεχνικός & Διαχείρισης Στερεών&Υγρών Αποβλήτων έχουν:

 •     Απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ , ΙΕΚ, απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ
 •     Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 εως και 31.12.1985
 •     Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 •     Να μην έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων για τον κλάδο των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής έχουν:

 •     Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 •     Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 εως και 31.12.1985
 •     Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 •     Να μην έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα