Νέο Voucher 2014

Επιταγή εισόδου για ανέργους ηλικίας 25-29 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου Σπουδών.Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων,πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου θα ανέρχεται σε 2.280€ για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.550€ για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ.